stat4u

Udogodnienia dla osób z wadami słuchu

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi') - klienci Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie, w celu załatwienia sprawy mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w ośrodku (z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się telefonicznie z Samorządowym Ośrodkiem Kultury:
Numer kontaktowy – 65 5 330 691, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
- podając datę oraz godzinę wizyty w siedzibie ośrodka.
Po otrzymaniu zgłoszenia SOK zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.zm.).
Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w ośrodku, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

 parking

Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie posiada rozwiązania ułatwiające przemieszczanie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich:
- podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd do budynku znajdujący się przy głównym wejściu do budynku,
- możliwość podjechania autem przed wejście główne,
- toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.