stat4u

info  

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Gminy Święciechowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zminimalizowania bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia Mieszkańców Gminy Święciechowa, zarządzam, co następuje:

  • § 1. 1. Poleca się odwołać wszelkie imprezy, wydarzenia i zajęcia organizowane przez Urząd Gminy w Święciechowie, jak również przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy.
  1. Poleca się odwołać wszelkie imprezy, wydarzenia, zebrania, spotkania, zajęcia organizowane przez Jednostki Pomocnicze Gminy Święciechowa – Sołectwa.
  2. Wprowadza się zakaz wynajmu i korzystania z sal wiejskich i obiektów sportowych na terenie Gminy Święciechowa.
  3. Wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach i szkoleniach wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Święciechowie, jak również jednostek wymienionych w  ust. 1, ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
  4. Zobowiązuje się do ograniczenia kontaktów między pracownikami Urzędu Gminy w Święciechowie, jak również jednostek wymienionych w ust. 1.

 

  • § 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Święciechowa, Sołtysom i Sekretarzowi Gminy Święciechowa.

 

  • § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.